Vessants

arqueologia i cultura SLESTUDIS D'IMPACTE AMBIENTAL

 

La realització de projectes industrials, parcs eòlics, línies de transmissió elèctrica, pantans, carreteres i altres obres de construcció civil poden posar en perill possibles restes de caràcter arqueològic. És per això que esdevé necessària la realització d'estudis previs que permetin l'inventari, estudi i protecció de la informació científica corresponent a l'antiga ocupació del territori.

Vessants, arqueologia i cultura ofereix serveis d'Estudis d'Impacte Ambiental, des de la fase de prospecció i inventari fins a la fase de compliment de les mesures de protecció establertes en les declaracions d'impacte ambiental.

METODOLOGIA D'ESTUDI

Situació de referència

 • Caracterització patrimonial de l'àrea en anàlisi
 • Recollida bibliogràfica i documental, consulta de plantes d'ordenació del territori.
 • Recollida de testimonis orals.
 • Consulta de les Bases de Dades Oficials.
 • Anàlisi cartogràfica, topogràfica i toponímica.
 • Prospecció en medi terrestre incloent les àrees més sensibles (que són senyalades degudament) identificades en la bibliografia de l'especialitat, per l'anàlisi topogràfica i toponímica i per la prospecció sistemàtica, amb especial esment en les zones en les quals es detecten elements rellevants des del punt de vista arqueològic, amb l'objectiu de delimitar les àrees amb un alt potencial arqueològic i els seus respectius perímetres de protecció.
 • Descripció i representació cartogràfica de les condicions de visibilitat dels sols, en els casos descrits en el paràgraf anterior.
 • Localització cartogràfica, a escala 1: 25.000 i a escala del projecte, dels llocs/àrees d'interès patrimonial situats en les zones afectades directament o indirecta per l'obra, amb identificació de les respectives coordenades geogràfiques, àrees de dispersió/concentració de les restes arqueològiques de superfície i elements d'identificació microtoponímica i de localització administrativa.
 • Descripció detallada dels llocs amb valor patrimonial, incloent elements relatius a la funcionalitat del jaciment, l'estat de conservació, l'època i el context històric.
 • Llistat dels immobles inventariats amb referència al respectiu decret de classificació.
 • Lliurament d'elements de caracterització dels llocs, en fotografia i/o dibuix a escala.
 • Elaboració de llistats jerarquitzats d'acord amb la importància científica dels llocs identificats.

Anàlisi dels impactes patrimonials

 • Anàlisi de previsibles impactes directes en la zona d'afectació i d'impactes indirectes en els límits exteriors de la zona d'afectació directa.
 • Descripció dels impactes previsibles sobre els llocs d'interès patrimonial, en particular quant al seu caràcter, importància, durada, reversibilitat i àrea d'influència.
 • Avaluació, quantificació i jerarquització dels impactes identificats, d'acord amb criteris degudament definits i justificats.
 • Avaluació d'impactes residuals.
 • Avaluació d'impactes acumulats.

Mesures de minimització i potenciació

 • Identificació de les mesures de minimització dels impactes negatius i de potenciació dels impactes positius per a les fases de construcció, explotació i desactivació.
 • Identificació de les mesures de gestió per a la minimització d'impactes.
Definició de les metodologies d'aplicació de les mesures proposades.

 

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.