Vessants

arqueologia i cultura SLEXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES

 

Vessants ofereix els seus serveis per a dur a terme excavacions arqueològiques, tant si estan relacionades amb projectes d'investigació com si són derivades de projectes d'emergència com a resultat d'obres públiques i privades. En el marc d'aquesta activitat es duen a terme treballs d'excavació que tenen com a objectiu l'avaluació i l'anàlisi de l'estratigrafia del subsòl, així com l'observació de possibles estructures preexistents. Mitjançant aquesta observació, s'establiran seqüències i topologies d'ocupació, s'identificaran els possibles impactes negatius sobre el patrimoni arqueològic i s'establiran mesures per tal de minimitzar aquests impactes negatius i per tal de potenciar el projecte. Els treballs d'excavació poden adoptar la forma de sondejos o d'intervencions d'excavació arqueològica de sectors o de la totalitat d'un jaciment.

METODOLOGIA DELS TREBALLS D'EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA

El mètode de treball consisteix en l'excavació d'unitats estratigràfiques i el seu registre segons les tècniques preconitzades per E. C. Harris i A. Carandini.

Entenem com a unitat estratigràfica la unitat de deposició, que pot ser natural o el resultat de l'acció humana. Les unitats estratigràfiques poden ser dipòsits (unitats de deposició primària o secundària), interfícies verticals (rases o qualsevol altra tipus de forat) i elements de construcció (elements integrants de construccions, com murs o d'altres). Són individualitzades segons les seves característiques físiques (compactació, coloració, composició) i, sobretot, per la seva relació estratigràfica amb altres unitats (coberta per, serveix de suport a, tallada per, omplerta per, igual a, es sincronitza amb, cobreix a, es recolza en, talla a, omple a). A l'hora d'identificar aquestes relacions és primordial la observació en planta, on el registre dels talls constitueix un punt de suport a la interpretació arqueològica.

Totes les informacions quant a la caracterització de cada unitat estratigràfica són registrades en una fitxa individual d'unitat estratigràfica. Es fan servir dos tipus de fitxes: una caracterització de dipòsits i interfícies verticals i una altra, específica per als elements de construcció. A cada fitxa de dipòsit s'annexa la respectiva fitxa d'inventari de materials.

La recollida de materials arqueològics és sistemàtica i només es descarten els materials de construcció d'època contemporània desprès d'haver-los registrat en les fitxes d'unitat estratigràfica. Els materials exhumats en cada unitat estratigràfica són dipositats en bosses inventariades i referenciades amb el número de la unitat estratigràfica corresponent. Posteriorment són rentats i siglats amb el codi de jaciment, sector, i número d'unitat estratigràfica. També es recullen mostres de sediments per a dur a terme anàlisis paleoambientals (antracològics, carpològics, palinològics) de les unitats estratigràfiques més significatives. Aquestes mostres de sediments son degudament etiquetades, embalades i referenciades a les fitxes d'unitat estratigràfica i a l'informe final de l'excavació.

Cada unitat estratigràfica és fotografiada (en format digital i diapositiva) amb referència al Nord magnètic, utilització d'escala i placa identificadora. Els límits de cada unitat estratigràfica són dibuixats en planta, a escala 1:20 i amb acotació altimètrica que pren com a referència un punt fix anomenat punt zero georreferenciat. Al final de la intervenció els talls es dibuixen i fotografien. També es dibuixen els alçats més rellevants de tots els elements constructius detectats.

El conjunt de relacions estratigràfiques es representa en un gràfic conegut amb el nom de Matrix Harris, la qual permet la lectura integrada de l'estratigrafia de l'excavació. Finalment, la identificació de les relacions estratigràfiques i l'anàlisi dels materials arqueològics recollits condueixen a l'establiment de les fases o períodes històrics del jaciment arqueològic.

Les conclusions derivades dels treballs arqueològics es presenten en forma de dos tipus d'informe. Un informe preliminar, presentat pocs dies després de la conclusió dels treballs de camp, en el qual s'inclou un parer tècnic sobre les característiques i cronologia de les restes arqueològiques detectades i la necessitat o no de l'allargament de les àrees d'excavació o de seguiment arqueològic de l'obra. Un informe final amb una anàlisi més profunda de cadascuna de les fases cronològiques, dotat de l'estudi dels materials trobats i juntament amb el qual es lliura a l'administració, degudament sistematitzat, tot el conjunt de materials: fotografies, dissenys, fitxes i altres sistemes de registre de la intervenció arqueològica.

 

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.