Vessants

arqueologia i cultura SLSEGUIMENT ARQUEOLÒGIC

 

Els treballs de seguiment arqueològic són conseqüència de l'establiment de mesures de minimització a zones en les quals van ser realitzats treballs d'excavació amb l'objectiu d'avaluar el potencial arqueològic del lloc o com a mesura preventiva dels impactes en les obres de construcció civil a zones classificades o en obres de grans dimensions. Tots tenen com a objectiu l'avaluació continuada de l'estratigrafia i la recollida de material arqueològic. Aquests treballs son duts a terme per un o més arqueòlegs a jornada completa i sempre en quantitat suficient per a garantir el control simultani en tots els llocs de l'obra. De l'anàlisi d'aquestes troballes en poden derivar altres mesures d'excavació arqueològica, des de la realització de sondeigs fins a l'excavació integral, bé d'uns sectors determinats, bé de la totalitat d'un jaciment.

En els treballs de seguiment arqueològic es duu a terme un registre detallat i sistemàtic de les troballes, tant si es tracta de materials aïllats com si es tracta de seqüències estratigràfiques. Aquest registre consisteix en fotografies en format digital i/o diapositives i en dibuixos a escala dels dipòsits i estructures que s'han trobat. Aquesta informació es sistematitza en una sèrie de fitxes de registre d'observació arqueològica i en informes diaris, setmanals i mensuals, els quals permeten d'establir mesures de minimització i també una coordinació amb el desenvolupament correcte de les obres. La localització de materials o dipòsits arqueològics es comunicada al promotor i a les entitats públiques, a fi d'establir les mesures escaients per al registre i caracterització de les troballes, així com per a coordinar el desenvolupament d'aquestes mesures amb la planificació temporal i l'execució de les obres. El tancament temporal dels sectors amb potencial arqueològic i la identificació de les zones en les quals poden avançar les obres permet una compatibilitat entre els treballs arqueològics i el desenvolupament de l'obra. Per a la consecució d'aquest objectiu és necessari un treball previ de coordinació entre l'equip arqueològic i l'empresa de construcció. Aquesta coordinació permetrà anticipar-se als problemes mitjançant la prospecció prèvia de les zones a obrir abans que arribin les màquines.

La conclusió dels treballs de seguiment arqueològic es duu a terme mitjançant informes preliminars amb l'objectiu d'establir mesures minimitzadores o potenciadores en el decurs de la fase d'execució de l'obra, i mitjançant un informe final que sistematitza i presenta les conclusions dels treballs realitzats amb estudi de materials. Aquest informe final ha de presentar sempre tots i cada un dels materials trobats, tant en un context estratigràfic com no, de manera que les entitats públiques puguin analitzar la informació, esdevenint així un instrument que permeti establir àrees de risc arqueològic per a altres obres que es puguin realitzar en el futur en aquella zona. Aquesta mesura té sentit tant si es tracta de seguiments duts a terme a cases com si es tracta de grans obres públiques com carreteres, línies de subministrament d'energia elèctrica, línies de rec, etc.

 

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.